Khutbah Idul Fitri 1439 H Bahasa Jawa

Jamaah idul Fitri Ingkang dipun mulyaaken Allah

Alhamdulillah kita saget kepanggih wonten ing enjang ingkang kebak berkah menika, lan dipun kebaki rahos pasederekan ugi kekhusyukan. Kita saget sami-sami angrawuhi sholat Idul Fitri saperlu ngagungaken lan nyukuri nikmat saking Allah SWT. Pramila, mangga, wonten wekdal ingkang bahagia menika kita sami-sami mantepaken anggen kita taqwa dateng Allah SWT kanthi nebihi sedaya awisan-awisanipun senahoso sak menika kita boten wonten ing dalem wulan Romadlon. Ugi kita tingkataken ketaatan nglampahi perintah-perintahipun Allah kanthi rahosipun manah ingkang ikhlas. Pakulinan sholat berjama’ah lan makmuraken masjid kanti pangibadatan wonten ingdalem wulan Romadlon mangga kita lajengaken, kita dadosaken pakulinan ingkang sahe. Kita sedih dan susah dipun tilar Romadlon, ananging kita kedah syukur, keranten sederek-sederek kita wulan ngajeng bade berangkat dateng kutho Mekkah nglampahi panggilanipun Allah saperlu nindakaken ibadah Haji. Kagem ingkang dereng kagungan kasempatan, mugi tahun ngajeng pikantuk panggilanipun Allah SWT. Amin.

Alllahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd. Jamaah Idul Fitri Rahimakumullah.

Dinten meniko dintenipun umat islam, dinten iedul fitri, dinten wangsul buko, dinten ingkang diawisi syiyam, kedah mboten siyam. Sak lebetipun wulan suci romadhon kito sampun syiyam lan ibadah-ibadah sanes-sanesipun kados sholat sunat tarawih, tadarusan, tilawah, lan amal-amal sanes-sanesipun. Pramilo bejo sanget tumprapipun tiyang ingkang sampun nindakakaen syiyam kanti kebak roso keimanan soho ngajeng-ngajeng Ampunanipun Allah lan ugi bejo tiyang ingkang sampun ngedalaken zakat fitri lan zakat malipun. Mugi-mugi ibadah poso ingkang nembe mawon kito lampahi lan kito tilar sarto zakat kito dipun tampi dening Allah Ta’ala. Amin.

Kito sakmeniko leres-leres ngeraosaken bingah, bahagio, kebingahan ingkang mekaten meniko mboten namung ing dinten meniko, nanging mbenjang wonten ing alam kelanggengan raos bingah ingkang leres-leres bingah badhe kito panggihi. Senahoso wekdal niku katah tiyang-tiyang ingkang kesusahan akibat polah tingkahipun piyambak inggih meniko naliko wonten ing alam ndonyo namung nuruti howo nafsunipun mboten toat dumateng Allah malah tumindak mbejijat, nglajik, morsal, maksiat, wani karo wong tuwane, duroko, mangan barang haram, ndem-ndeman, judi, molimo lan sakpiturutipun.

Rasulullah paring Dawuh

Ono nikmat werno loro kang bakal dirasakake tumprap wong kang poso. Nikmat kang sepisan nalikane wanci buko. Dene nikmat sijine besuk ing dino akhir naliko ngadep ing ngarsane Allah

(HR Bukhori Muslim)

Jamaah Idul Fitri Rohimakumullah

Wonten ing dinten riyadin menika, dintenipun umat Islam, kito meniko kedah bersatu ugi supados mboten ngendem raos-raos satru ati, dendam lan sakpiturutipun sumonggo kito sami-sami saling paring pangapunten. Keranten wulan Ramadhan inggih punika wulan maghfiroh utawi wulan ampunan. Ramadhan sampun mucal dateng kito sedoyo supados gampil paring pangapunten. Menawi Allah meniko Dzat ingkang moho paring pangapunten, sampun sak mestinipun menawi kito ugi saget paring pangapunten dateng sederek-sederek kito sesami ummat Muslim ugi dateng poro tetanggi.

Sampun sak mestinipun antawisipun sesami tiyang Islam kedah saling dukung mendukung, lan saling bantu membantu ing dalem babakan kesahenan. Sahe meniko masalah ingkang gegayutan kaliah urusan dunyo utawi urusan agami Islam. Sebab gusti Alloh benjeng dinten kiyamat bade paring batuan namung dateng hambanipun ingkang purun naati perintahipun selami gesang wonten ing donya.

Saling paring pangapunten ugi saling tulung tinulung meniko sifat aslinipun manungso, sebab manungso puniko makhluk sosial. Ananing keranten syetan lan nafsu ingkang dadosaken sifat dasar manungso kolowahu boten saget kalampahaken. Kadhang-kadhang keranten nesu lan keselipun manah dadosaken boten purun paring pitulung dateng sederek. Upaminipun keranten kolowingi dipun larani atinipun, utawi tiyang sanes kolowahu saingan pekerjaanipun, upaminipun. Padahal kita mampu lan saget paring pitulung. Pramilo, hal menikolah ingkang leres-leres kedah kito tebihi. Kito kedah anggadhahi jiwa besar kangge nulung sederek-sederek lan rencang-rencang seperjuangan. Kito kedah gadhah jiwa besar kangge nulung saingan kito, lan temtu kemawon kito tetep anjagi persaingan meniko kanthi fair.

Alllahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd.

Sayogjanipun umat Islam meniko saget dados setunggaling bangunan ingkang kokoh kiat. Pasederekanipun sesami umat Islam meniko lir kados badan setunggal, menawi setunggalipun anggota badan wonten ingkang sakit, sedoyo badhe nderek ngrahosaken sakit. Selajengipun, Allah lan Rasulipun ugi merintahaken dateng kito, supados kito nutupi aibipun utawi celanipun sederek-sederek kito. Menawi kito nutupi dateng awonipun utawi aibipun sesami, benjang wonten ing dinten kiyamat Allah badhe nutupi aib kito ateges gusti Allah bade paring pangapunten. Sayogjanipun kito nglindungi lan bantu dateng sederek kito ingkang lemah, supados benjeng wonten akhirot Allah ugi nglindungi dateng kito. Dhawuhipun Rosululloh Sopo wonge nutupi aibe utawa cacate kancane sesami muslim, mongko Alloh bakal nutupi aibipun wong wahu ing dunyo lan akhirot. Saktemene Alloh bakal nglindungi kawulane, selami kawula kolowahu ing dalem lindunganipun sederekipun.

Jamaah Idul Fitri Rohimakumullah

Saklajengipun, Islam niku nganjuraken supados kito meniko kagungan akhlak ingkang mulyo, Rasululah dawuh “Do taqwao dumateng Allah enten ngendi kemawon” Rasulullah dipun tangkleti opo sing ndadekake manungso mbebu suwargo, Rasulullah dawuh “Taqwa dumateng Allah lan sae akhlakipun” Rasulullah ugi ditangkleti opo sing ndadekake menungso mlebu neroko. Rasulullah dawuh inggih meniko tutuk lan farji (kemaluan).

Rasululah ngutamakaken babakan akhlak

Saktemene Nabi Muhammad ora den utus kajobo nyempurnakake luhure budi pekerti (HR Ahmad)

Kito sebagai tiyang islam kedah tansah membina akhlak meniko.

Jamaah Idul Fitri Rohimakumullah

Kito meniko posisinipun gesang wonten ing alam ndonyo, nah babakan gesang ing ngalam ndonyo meniko kito supados mboten mligi ngutamakaken dateng urusan donyo. Allah paring peringatan dumateng kito

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

Lan maneh mripatiro loro ojo andeleng marang peparingingsun kabungahan ing ndonyo marang wong-wong kafir warno-warno. Sumurupo, kabeh mau minongko kanggo nyobo marang wong-wong kafir. Dene rejekine Allah kang wujud suwargo iku luwih becik serto langgeng ngungkuli peparing ingsun marang-wong-wong kafir (QS Thoha: 131).

Peringatan Allah meniko kedah kita perhatosaken supados kito meniko mboten mligi mentingaken dunyo. Opo-opo diukur kanthi materi utawi bondho sanes ukuran saking Al Qur’an lan Al Hadis. Sahenggo tiyang dipun anggep sukses menawi bondonipun katah aliyas sugih mblegedu.

Jama’ah Idul Fitri rohimakumullah

Ukuran sukses kadosipun nderek ukuranipun Qorun utawi malah Fir’aun padahal kesuksesan ingkang sejati inggih meniko kesuksesan akhirat sanes ndonyoSukses ingkang sampun sumebar lan dipun ugemi katah-katahe tiyang, inggih meniko mboten tebih saking akehe bondo, jabatan, putro-putro bertitel, mantune sugih lan bertitel lan sakpiturutipun. Sedoyo sarwo bendawi. Niku mirip kaliyansuksesipun Qorun lan tiyang-tiyang ingkang sarujuk.

Jama’ah Idul Fitri rahimakumullah, mboten adoh saking Qarun, Sukses menggahe Fir’aun inggih meniko ngalalaken sedoyo coro supados kekuasaane langgeng piyambake ngerahaken dukun sihir. Sukses Fir’aun meniko mboten mikiraken akhirot nopo malih mikiraken doso songko coro-caranipun. Allahberfirman:

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

Saktemene wong kang podo sowan mati marang pangerane kallayan doso kafir iku bakal pikantuk kapatrapan neroko jahannam. Ono ing kono deweke iku ora mati lan ora urip.(QS Thaha: 74)

Jamaah Idul Fitri Rohimakumullah

Saklajengipun, sukses menggahe Allah inggih meniko kados dene ingkang dipun sebataken wonten ing Al Qur’an surat Al mukminun ayat 1-11; Inggih meniko tiyang ingkang iman, tiyang ingkang khusu anggone sholat, tiyang ingkang nebihi tumindak kang ora maedahi ing bab agomo utowo ndonyo, tiang ingkang ngedalaken zakat, tiang ingkang njagi kemaluanipun kajobo marang bojone dewe. tiyang ingkang netepi amanat dan janjinipun, tiyang ingkang tetep ajeg ngrekso anggone sholat. Poro wong mukmin kang padho netepi kayo kang kesebut mau kabeh, iku tetep dadi ahli waris yaiku kang pikantuk suwargo Firdaus lan podho langgeng ano ing kono.Sukses menggahe Allah wonten ing surat Al mukmin wau inggih meniko tumindakipun tiyang mukmin ingkang njagi aturanipun Allah lan nebehi laranganipun Allah, Ikhlas kangge Allah, nderek rosulullah. Akhiripun mlebet suwargo Firdaus sak lami-laminipun.

Mugi-mugi kito ing dinten idul fitri meniko saget berhaluan maju lan saget ngubah pandangan hidup kito dados luwih ngutamakaken akhirat ketimbang donyo. Mugi-mugi Alloh dadosaken kito umat ingkang BERJAYA, Mugi-mugi Alloh manggihaken dateng kito benjang wonten akhirot ing dalem suasono ingkang ngremenaken lan mugi kito kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang bekjo pikantuk rohmat lan nikmatipun Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin